Rapport från styrelsen 20 november 2014

Besök av internationella rådet

Internationella rådet besökte styrelsen för att bland annat samtala kring rekryteringen av nya pastorer till den internationella församlingsgemenskapen i Immanuelskyrkan.

Ekonomi, budget och justeringar i riktlinjer

Styrelsen konstaterade att församlingen ligger ganska bra till enligt budget, förutom att insamlade medel och gåvor hittills ligger 83 000 kronor under budget. Oktober är också första månaden då vi inte har fått in någon reversränta från Probitas på grund av tidigare fattat församlingsbeslut. Detta kommer såklart att påverka ekonomin framöver.

På styrelsemötet i december kommer styrelsen att fatta beslut om budgeten för nästa år. Styrelsen har tagit emot tre skrivelser om utökade tjänster och verksamhet – från Internationella rådet, Immanuel 153 och från missions- och biståndsrådet. Dessa har överlämnats till budgetarbetet.

Styrelsen fattade beslut om att göra en justering i sina riktlinjer för förvaltningen av Immanuelskyrkans värdepappersportfölj. Tidigare har man inte kunnat köpa obligationer om de inte haft en särskild kvalitetsmärkning, dock har man kunnat köpa aktier i dessa bolag. När församlingen nu, efter beslutet om att säga upp reversräntan, har fått en större portfölj måste man ha en bredare riskspridning – något man bland annat kan få genom att köpa företagsobligationer. Därför togs kravet på den särskilda kvalitetsmärkningen bort, men det kommer även i framtiden att handla om investeringar i svenska stora bolag.

Ny församlingssekreterare

Ingrid Jonsson går i pension den 9 mars och då kommer Cathrin Sjöström att börja arbeta som församlingssekretare.

Immanuelskyrkans struktur och organisation

Styrelsens särskilda utskott har under hösten arbetat med att förtydliga strukturen kring Immanuelskyrkans styrning samt medlems- och frivilligengagemang efter ett beslut från årsmötet. De har i sitt arbete till stor del utgått från demokratigruppens arbete för tio år sedan och integrationsgruppens arbete för sex år sedan.

Styrelsen tog under styrelsemötet beslut om den övergripande strukturen och terminologin enligt följande:

• En församlingsstyrelse (med utskott)

• Tre verksamhetsråd för språkgrupper: koreanska, internationella och svenska

• Församlingsövergripande kommittéer

Grupper som sorterar under verksamhetsråden

Grupperna rapporterar till sina respektive verksamhetsråd, medan kommittéerna och råden rapporterar till styrelsen. För att bli vald till styrelsen, verksamhetsråden och kommittéer måste man vara medlem i Immanuelskyrkan. Det gäller inte engagemang i grupperna.

Styrelsens uppgifter står omnämnda i stadgarna. När det gäller uppgifter och mandat för verksamhetsråden och kommittéerna har styrelsen lagt fram ett förslag. Detta ska nu gå ut på remiss till råden och kommittéerna och kommer att samlas in i början av 2015.

November-hälsningar från Styrelsen