Rapport från styrelsen 20 februari 2014

Under församlingsmötet den 24 januari beslutades att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba vidare med frågan om hur kyrktorget ska utvecklas. Gruppens uppgift blir att definiera vad församlingen vill att kyrktorget ska fylla för uppgifter och vilken slags verksamhet som ska bedrivas där. Under styrelsemötet konstaterade styrelsen att det är viktigt att deltagarna i gruppen representerar olika delar i församlingen och olika åldergrupper. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner ansvarar för att sätta samman gruppen.

Ulla-Britt Henriksson kommer att gå i pension och slutar därför sin tjänst som husmor i maj. Personalutskottet har resonerat angående kommande upplägg av denna tjänst, inte minst med tanke på samtalen om en översyn av kyrktorget och eventuell ny verksamhet där. Med anledning av att kyrktorgsprojektet än så länge befinner sig i sin linda kommer det att bli en projektanställning på husmorstjänsten under ett år. Samtal förs med några intresserade personer och beslut om tillsättning kommer att fattas inom kort.

En stor del av mötet ägnades åt budgetuppföljning och församlingens årsredovisning för år 2013. Vid styrelsens nästa sammanträde kommer årsredovisningen för Koncernen Immanuel att behandlas.

Framöver kommer en del upprustningar att göras av kyrkans lokaler. Toaletterna på entréplanet kommer att renoveras under våren. Även elen i kyrksalen och Waldenströmssalen (ett system som hänger ihop) ska renoveras. Det kommer dock att göras under sommaren, då det är minst antal personer som rör sig i kyrkan. Arbetet med ett nytt ljudsystem i kyrksalen och Waldenströmssalen fortsätter, men ännu finns inget datum för när det exakt kommer att vara klart. En arbetsgrupp bestående av Claes Hollander, Håkan Sjögren och Martin Åsander jobbar med detta.

Styrelsen har satt samman ett remissvar till Equmeniakyrkan efter de synpunkter som kom in på samtalskvällen den 12 februari kring utskicket Tro-Dop-Gemenskap från Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Huvudpoängen är att vi ställer oss bakom ett breddat medlemskap. Dock inte exakt som det definieras i dokumentet, utan med en betoning på det personliga ställningstagandet.

Ulla Marie Gunner presenterade under mötet en tydligare årsplan för styrelsens arbete. Tanken med årsplanen är att underlätta vårt jobb med övergripande mål och framtidsfrågor. Vi har även fastställt datum för årets sammanträden: 6 mars, 24 april, 22 maj, 18 september, 16 oktober, 20 november och 11 december.

Kom ihåg att boka in församlingens årsmöte den 6 april!

Bästa hälsningar från styrelsen!