Rapport från styrelsen 18 september 2014

Ekonomirapport

Församlingens ekonomi fortsätter vara i balans. Styrelsen beslutade att sätta riktlinjer för 2015 års budget vilket sammanfattas i att kostnadsmässigt hålla sig till 2014 års nivå, förutom personalkostnader. Det konstaterades också att ekonomin 2015 kommer bli annorlunda på grund av det uppsagda reverslånet.

Rapport från Kyrktorgsgruppen

Styrelsemötet besöktes av Sophia Hober som rapporterade om Kyrktorgsgruppens gedigna arbete med att definiera olika förslag på hur kyrktorget kan utvecklas för att bättre anpassa de behov församlingen har i dag. Styrelsen beslöt att nästa steg är att involvera kompetens från Probitas för att konkretisera förslagen.

Uppföljning av församlingsmötets beslut angående reverslånet till Probitas AB

Församlingsmötet hade den 17 september beslutat att reverslånet mellan församlingen och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB ska sägas upp. Med anledning av detta beslutade styrelsen att 100 miljoner kronor ska ges som aktieägartillskott till bolaget samt att de resterande 120 miljonerna ska placeras.

Rapport kring Lunch i Gemenskap

Verksamheten har ökat och behovet av volontärer har ökat till verksamheten i Korskyrkan. Ytterligare en relaterad verksamhet planeras att startas på Östermalm.

Nytt uppdrag till Särskilda utskottet

Som ett resultat av Årsmötets begäran om att förtydliga församlingens organisation har Särskilda utskottet ombetts att ta fram ett förslag på detta.