Rapport från församlingsmöte 26 januari 2014

Närvarande: ca 85 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning

Församlingens ordförande och vice ordförande var förhindrade att närvara och Marco Helles som tillhör styrelsen var ombedd att leda förhandlingarna vilket församlingsmötet godkände. Han hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Jonsson.

§ 3 Val av justerare

Anita Isaksson och Eva Pilenvik valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Dagordning

Föreslagen dagordningen fastställdes.

§ 5 Kallelse till församlingsmöte

Församlingens medlemmar kallas till församlingsmöte onsdag 12 februari.

Kl 18.30 val av ombud och kl 19.00 samtalskväll om remissen Tro, dop & gemenskp. Arne Fritzon, teologiska kommittén, Equmeniakyrkan, inleder.

Församlingens årsmöte söndag 6 april inleds med gemensam gudstjänst för alla språkgrupper kl 11.00 och avslutas med konsert kl 16.00. Där emellan blir det förhandlingar.

§ 6 Förnyat kyrktorg

a) Inledning

Ulla Marie Gunner inledde ett samtal kring ett förnyat kyrktorg. Kyrktorget är en central plats i kyrkan, en öppen plats att vara hemma på, en plats för möten och aktiviteter. När Ulla Marie Gunner kom till Immanuelskyrkan såg hon kyrktorget som en outnyttjad pärla med slumrande möjligheter. Hon fick klartecken från styrelsen att tillsammans med ytterligare några personer fundera kring hur man bäst kan använda kyrktorget för människor både i och utanför kyrkan. Genom att skapa utrymme för olika verksamheter kan vi få ett levande kyrktorg.

Brunnen på kyrktorget och målningen i kaffestugan är viktiga symboler och vittnesbörd som vi har att hantera i nuet.

Köket är slitet och behöver moderniseras.

Idéer, tankar, visioner, synpunkter och förslag på hur vi förnyar kyrktorget kan lämnas via e-post till kyrktorg@node232.myfcloud.com/~immanuel.

b) Gruppsamtal

Efter inledande inlägg blev det samtal i mindre grupper utifrån Ulla Marie Gunners inledning och kommentarer från Ingvar Humble, Jan-Erik Wikström, Kristina Lundgren, Karl-Axel Linderoth och Fredrik Jonsson.

De inledande kommentarerna kretsade kring den ursprungliga arkitekturen för kyrktorget, bakgrunden till den stora väggmålningen i kaffestugan, oron att den skulle gömmas med en gardin vid vissa tillfällen, för vem kyrktorget är viktigt idag, brunnens centrala plats och att den är utan vatten idag av säkerhetsskäl och att den hindrar utvecklingen av kyrktorget till en mer flexibel plats för verksamheten. Karl-Axel Linderots förslag till beslut och Kristina Lundgren inlägg bifogas till detta protokoll.

c) Delgivning från grupperna

I den efterföljande delgivningen från grupperna framkom synpunkter och idéer som här redovisas utan inbördes rangordning:

• Vad är vårt långsiktiga mål för kyrktorget och för vem är det till?

Vilka målgrupper finns utöver boende i kyrkans närområde?

• Kyrktorget ska vara en plats för möten mellan barn/unga och äldre.

Det ska vara flexibelt med plats för stora och små grupper och där många aktiviteter ryms.

• Ett kyrktorg handlar om möten och samtal. Bemötandet är viktigt. Hur ska alla känna sig välkomna?

• Kyrktorget ska vara en plats för socialt och diakonalt arbete. Det ska finnas avskilda platser för dem som önskar.

• Ljudnivån är besvärande på kyrktorget.

• Ordna trivselhörna med böcker. Skapa ett levande bibliotek.

• Kyrktorget ska vara bemannat, inte bara av pastorer och diakoner utan av många ideella krafter. En utmaning för församlingens medlemmar.

• Önskvärt med två informationsvärdar per pass: en i info-disken och en som rör sig på kyrktorget, en ”jourhavande” medmänniska.

• Glasburar på kyrktorget likt dem i Waldenströmsalen? Behöver väggarna stå kvar på samma plats som nu?

• Kyrktorget ska vara mötesplats, viloplats och växtplats. Forma något utifrån dessa tre ord!

• Bra med alla goda idéer, men har vi resurser till allt? Redan nu fattas folk till kaffestugan och informationsdisken.

• Skaparsöndag och kyrkkaffet bör prioriteras vad gäller kyrktorgets användning. För skaparsöndag är kyrktorget en tillgång med närhet till kyrksalen/gudstjänsten.

• Flexibla bord och fler ”ståbord” för mingel.

• Hur mycket ska vi kommersialisera kyrktorget?

• Brunnen är en central plats på vårt kyrktorg och bör finnas kvar. Den fasta bänken runt brunnen kan tas bort för att förhindra att barn klättrar upp och ramlar och gör sig illa.

• Brunnen är en oas som skulle kunna ersättas med ett konstverk eller en pelare med rinnande vatten.

• Brunnen kan fyllas med gröna växter.

• Veckodagar ska kaffestugan ska vara öppen dagtid!

• Hur ska vi få kaffestugan att fungera?

• Köket bör ligga närmare entrén.

• Behovet av ett café finns, men är det realistiskt? Klarar vi att driva ett café med en anställd (husmor) och frivilliga krafter? Kan vi hitta resurser som inte medför stora ekonomiska kostnader?

• Målningen i kaffestugan är en bildberättelse om Missionskyrkans mission. Behåll den! Informera om den, ordna studier kring den, låt den vara underlag för samtal om hur missionen ser ut i dag.

• Vissa tider eller vid behov kan målningen döljas av ett draperi.

c) Sammanfattning

Innehållet måste vara viktigare än formen. Innan vi diskuterar inredning, belysning, möbler etc. ska vi bestämma vad vi långsiktigt vill använda vårt kyrktorg till. Alla åldergrupper måste finnas med i planeringen. Vi ska komma med idéer – inte direktiv – till dem som ska planera för ett förnyat kyrktorg.

§ 7 Beslut om arbetsgrupp

Församlingsmötet beslutade enligt förslag från Karl-Axel Linderoth att ge församlingens styrelse i uppdrag att utse en allsidigt sammansatt arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på utformning och eventuell renovering av kök och kyrktorg. Arbetsgruppen har att lämna förslag till styrelsen, som sedan tar ställning och lägger slutliga förslag till församlingsmöte för beslut.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 9 Avslutning

Ordföranden förenade i bön och förklarade sedan församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Ingrid Jonsson

Justeras:

Marco Helles, Anita Isaksson, Eva Pilenvik