Rapport från församlingsmöte 12 februari 2014

Närvarande: ca 20 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning

Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Anita Isaksson och Inga Johansson valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning

Föreslagen dagordningen fastställdes:

• Val av ombud till kyrkokonferens, årsmöten och årsstämmor 2014

• Övriga frågor

• Avslutning

§ 4 Val av ombud till kyrkokonferens, årsmöten och årsstämmor 2014

Valberedningens ordförande Christer Zettergren presenterade valberedningens förslag till ombud. Valberedningen arbetar med att få fram ytterligare ett ombud samt suppleanter till Equmeniakyrkans kyrkokonferens och valet av dessa bekräftas i församlingens årsmöte 6 april. Församlingsmötet beslutade enligt valberedningens förslag och valde följande ombud:

Svenska Missionskyrkan, årsmöte i Stockholm 29 maj / Equmeniakyrkan, kyrkokonferens i Stockholm 29-31 maj:

Margareta Fernholm

Inger Gillerstrand

Ulla Marie Gunner, sammankallande

Gunnel Holm

Karl Högberg

Claes Jonsson

Mi-Hye Kim

Johannes Nilsson

Dan Svanell

Sociala Missionen, årsmöte i Immanuelskyrkan 24 april samt höstmöte (datum ej bestämt):

Ove Engström

Viola Engström

Eva agénHHagHagén

Lars-Ingmar Jerkeby

Rune Larsson

Agneta Selander, suppleant

Hela Människan i Stockholms län, årsstämma i Norrmalmskyrkan 20 mars:

Inga Danarö

Rune Larsson

Agneta Selander, suppleant

Bilda Öst, årsstämma i Fryshuset 29 mars:

Ove Andersson

Erik Blennberger

Claes-Göran Ydrefors

Stockholms Frikyrkoråd, årsmöte i Ekensbergkyrkan 13 mars:

Anna Berndes

Församlingsmötet bekräftade även valet av ombud till årsmötet för Missionskyrkan/SMU i Mälardalen som ägde rum i Andreaskyrkan 8 april:

Agnetha Dalemark

Kerstin Fränne

Lars-Erik Fränne

Anna-Carin Persson Stenbeck

Carl-Olov Wetterroth

Solveig Wetterroth

§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 6 Avslutning

Ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Ingrid Jonsson

Justeras:

Dan Svanell, Anita Isaksson, Inga Johansson