Protokoll fört vid församlingsmöte 22 oktober 2014

Närvarande: ca 60 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för församlingsmötet valdes Ingrid Jonsson.

§ 3 Val av justerare

Ingemar Hulthén och Ingemar Rask valdes att justera dagens protokoll.

§ 4Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordningen godkändes:

• information om aktuell personalsituation

• val av valberedning

• styrelsens förslag angående reversen mellan Immanuelskyrkan och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

• ekonomisk information

• övriga frågor

• avslutning

§ 5 Information om aktuell personalinformation

Ordföranden rapporterade att församlingsledningen och pastorerna Jodi och Doug Fondell efter förda samtal har kommit överens om att Fondells avslutar sina tjänster i församlingen vid årsskiftet 2014–2015. Församlingens medlemmar har i brev informerats om beslutet. Överenskommelsen och brevets innehåll är helt enligt Fondells önskan.

Församlingsledningen kommer att träffa Internationella rådet för samtal under kommande vecka och församlingsföreståndaren kommer att tillsammans med Internationella rådet förbereda rekryteringen av ny pastor för den internationella gruppen

Ordföranden påminde också om den skillnad som finns mellan Immanuelskyrkan och andra församlingar gällande personalfrågor. I Immanuelskyrkan är det personalchefen, församlingsföreståndaren och personalutskottet som på styrelsens uppdrag ansvarar för att församlingen fungerar enligt svensk lagstiftning vad gäller anställd personal.

Ordet lämnades fritt men inga frågor förelåg.

§ 6 Val av valberedning

I församlingsmötet 17 sept presenterade den av årsmötet valda nomineringskommittén en ny modell för valberedningens arbete inför årsmötet 2015. Valberedningen bör spegla församlingens struktur med olika språk- och gudstjänstgrupper och man föreslog därför en gemensam valberedning och fyra mindre specifika valberedningar för de olika gudstjänstverksamheterna.

Nomineringskommittén fick församlingsmötets uppdrag att till dagens möte föreslå namn till den gemensamma valberedning samt namn till de fyra specifika valberedningarna. Minst fem personer ska ingå i de specifika valberedningarna och av dessa fem ska två från varje grupp ingå i den gemensamma valberedningen vars uppgift blir att samordna de fyra valberedningarnas förslag till årsmötet. Ordföranden i den gemensamma valberedningen väljs särskilt.

Ingvar Kvernes presenterade nomineringskommitténs förslag till valberedningar:

Gudstjänstgemenskap kl 11.00

Anna-Carin Persson Stenbeck, ordf

Anders Berndes

Ove Engström

Sophia Hober

Inga Johansson

Johnny Jonsson

Lars Tynnemark

Gudstjänstgemenskap 153

Daniel Elala, ordf

Iréne Andersson

Göran Kollberg

Jacob Molander

Samuel Åsgård

Gudstjänstgemenskap Internationella

Sujata Lalit Kumar, ordf

Terri Bhat

Sven Britton

Tabea Hening

Jaques Lombard

Esther Nyiramugisha

Chinodo Oij

Pieter Trapman

Gudstjänstgemenskap Koreanska

Kim Skoglund, ordf

Mi-Yong Cho

Soo-Hong Jum

Mi-Hye Kim

Soon Jae Lee

Gemensam valberedning Immanuelskyrkans församling

Stefan Nilzén, ordf

153: Daniel Elala, Göran Kollberg

Kl 11.00: Anna-Carin Persson Stenbeck, Johnny Jonsson

Internationella: Sujata Lalit Kumar, Sven Britton

Koreanska: Kim Skoglund, Soon Jae Lee

Församlingsmötet valde därefter Stefan Nilszén till ordförande i den gemensamma valberedningen och övriga ledamöter i respektive valberedning enligt nomineringskommitténs förslag.

Stefan Nilszén påminde om årsmötets uppdrag till styrelsen att återkomma med en beskrivning av hur råd och kommittér relaterar till varandra och till styrelsen. Ulla Marie Gunner svarade att styrelsens särskilda utskott just nu arbetar med frågan, att strukturen är klar, att man kommit en bit på väg vad gäller att tydliggöra mandaten och att man hoppas vara klar till advent.

Valberedningen tar tacksamt emot namnförslag på personer som vill ha ett förtroendeuppdrag i församlingen.

§ 7 Styrelsens förslag angående reversen mellan Immanuels-kyrkan och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB

I församlingsmötet 17 sept beslutade man att säga upp lånereversen på 220 milj kr mellan församlingen och Probitas – Immanuelskyrkans Fövaltnings AB på grund av ändrade skatteregler från 1 jan 2015.

Göran Johansson rapporterade att ekonomiutskottet och revisorerna har utrett frågan om hur vi ska förvalta och placera 220 milj kr så att vi får bästa möjliga avkastning utan att ge avkall på säkerheten och presenterade därefter styrelsens förslag till beslut.

Ordet lämnades fritt innan församlingsmötet var redo att gå till beslut.

Församlingsmötet beslutade då enligt styrelsens förslag

• att reducera Koncernen Immanuels upplåningsbehov genom att tillföra Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB ett aktieägartillskott på 100 milj kr och

• att resterande 120 milj kr förvaltas av församlingen i en värdepappersportfölj samt

• att för det lån på 120 milj kr som Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB tagit upp pantsätta ovannämnda värdepappersportfölj.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8 Ekonomisk information

Den ekonomiska strukturen i Immanuelskyrkan är annorlunda jämfört med andra församlingar och medlemmarna kommer att få extra information om ekonomin och strukturen i kommande församlingsmöten och även information om olika verksamhetsdelar.

Anette Engkvist rapporterade om den ekonomiska ställningen per 2014-08-31. På kostnadssidan är personalkostnaden störst. Därefter följer lokal-kostnader, anslag till organisationer och verksamhetskostnader. De största intäkterna kommer från Probitas och från våra värdepappersportföljer som för närvarande är värda 65 milj kr. Insamlade medel behöver öka rejält.

Nettokostnaderna går att påverka och förändra både på kort och lång sikt.

Förändrade personalkostnader kräver lång framförhållning medan förändringar gällande anslag och verksamhetskostnader kan göras i ett kortare perspektiv. Lokalkostnaderna ligger däremot fast.

Vidare presenterade Anette Engkvist budget 2014 för församlingens diakonala verksamhet med intäkter på 50.000 kr och kostnader på 1.662.100 kr, vilket ger en nettokostnad på 1.612.100 kr.

Det diakonala arbetet riktar sig både inåt mot församlingen och dess medlemmar och utåt till människor i utsatta situationer som behöver stöd.

På en fråga från från Lalit Kumar om hur man fördelar resurserna svarade ordföranden att styrelsen tar med sig den frågan i fortsatta samtal.

§ 9 Övriga frågor

Ordföranden tackade Mark Tatlow som på ett förnämligt sätt tolkat församlingsmötet till engelska.

Tobias Frelin berättade att man har 15 anmälningar till konfirmationsläsningen som börjar i jan 2015. På grund av personalförändringar i den internationella gruppen kommer man att inbjuda ungdomar därifrån att delta i konfirmationsundervisningen.

Anita Isaksson påtalade att medlemmarna i församlingen får för lite information från styrelsen. Informationen som finns på hemsidan nu är från maj månad. Ordföranden lovade bättring.

§ 10 Avslutning

Ordföranden påminde om nästa församlingsmöte som är den 23 november efter den gemensamma gudstjänsten och tackade därefter de närvarande för visat intresse och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Ingrid Jonsson

Justeras:

Dan Svanell, Ingemar Hulthén, Ingemar Rask