Protokoll fört vid församlingsmöte 23 november 2014

Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare för församlingsmötet valdes Ingrid Jonsson.

§ 3 Val av justerare

Karl Högberg och Rachel Norborg Jerkeby valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordningen godkändes:

• lägesrapport om förnyat kyrktorg

• Immanuelskyrkans organisation

• övriga frågor

• avslutning

§ 5 Lägesrapport om förnyat kyrktorg

För att bredda användningen av kyrktorget har styrelsen tillsatt en arbets-grupp med uppdrag att ta fram förslag till ett förnyat kyrktorg. Sophia Hober, ordförande i arbetsgruppen, gav en bakgrundsbeskrivning av behovet att utveckla kyrktorget och presenterade sedan idéer till en möjlig utveckling av detsamma.

På frågan om varför det är nödvändigt med förändring finns flera svar.

Det handlar om att öka användningen av kyrktorget, att göra det mer inbjudande, att göra det lättare att ”hitta in” i kyrkan och att öka synligheten från gatan. Viktiga ledord är att kyrktorget ska vara välkomnande, öppet, varmt, flexibelt och avspänt. Kyrktorget ska inrymma öppen och sluten verksamhet samt tillfällig verksamhet. Kaffestugans placering är viktig i förhållande till kyrktorgets verksamhet.

Sophia Hober visade ritningar med förslag på ändringar som arkitekter tagit fram utifrån det som redan finns på kyrktorget. Utöver själva kyrktorget omfattar förslagen även förnyelse av kyrkbacke, garderob, informations-disk och kaffestuga. Brunnen på kyrktorget föreslås bli kvar om än i annan utformning. Ritningarna visar bl a tre olika förslag till placering av informationsdisken. Ett förslag är att gör om kaffestuga till två mindre rum för mindre/slutna sällskap. Även köket ska ses över grundligt.

Förslagen kommer att ställas ut på kyrktorget under 1–2 veckor på nyåret 2015. Arbetsgruppen kommer sedan att inbjuda församlingen till samtal om hur vi kan/ska gå vidare med utvecklingen av kyrktorget. Ett förslag beräknas vara färdigt till årsmötet 12 april.

Frågan om vilken typ av verksamhet som ska bedrivas på kyrktorget diskuteras vidare tillsammans med anställda och frivilliga.

Ordföranden tackade för presentationen och uppmanade de närvarande att ställa frågor, ge synpunkter och komma med förslag.

§ 6 Immanuelskyrkans organisation

Styrelsen har tidigare fått i uppdrag av årsmötet att göra Immanuelskyrkans organisation tydligare för församlingens medlemmar. Det handlar om den inre strukturen där församling och frivilliga är involverade. Styrelsens särskilda utskott arbetar för närvarande med att ta fram ett dokument som ska göra organisationen tydlig för alla.

Marco Helles informerade församlingsmötet om att styrelsen i sitt sammanträde 20 november fattade beslut om en tydligare struktur/ nomenklatur enligt följande:

• en församlingsstyrelse

• tre verksamhetsråd för språkgrupper: koreanska, internationella och svenska

• församlingsövergripande kommittéer

• grupper som sorterar under verksamhetsråden

och uppdrog samtidigt åt särskilda utskottet att arbeta vidare med innehåll och ansvarsområden gällande råd och kommittéer.

För att kunna väljas in i församlingens styrelse, verksamhetsråd och kommittéer ska man vara medlem i församlingen. För att vara med i olika grupper behöver man inte vara församlingsmedlem, men ska vara aktiv och engagerad i kyrkan. Enligt församlingens stadgar är styrelsens främsta uppgift att leda och utveckla församlingen.

Det är viktigt att alla har en tydlig bild hur styrelse, råd, kommittéer och grupper relaterar till varandra. Alla ska veta sin plats i strukturen. En remiss kommer så snart som möjligt att skickas ut där särskilda utskottet begär in synpunkter från råd och kommittéer angående förslag till reviderad organisationsplan. Svaren samlas in i början av 2015.

Styrelsen rapporterar till Årsmötet och församlingsmötet som är försam-lingens högsta beslutande organ. Verksamhetsråden och de gemensamma kommittéerna rapporterar till styrelsen och grupperna rapporterar till de olika verksamhetsråden. Det ska finnas en anställd i varje gemensam kommitté. Kommittéerna arbetar för hela församlingen.

På en fråga vem som har makten svarade ordföranden att ”all makt utgår från folket”, d v s Immanuelskyrkan är en demokratisk organisation där alla får vara på lika villkor.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 8 Nästa församlingsmöte

Ordföranden påminde om nästa församlingsmöte som är 25 januari kl 13.00. På dagordning står bl a val av ombud till kyrkokonferens, årsmöten och årsstämmor 2015.

§ 9 Avslutning

Ordföranden tackade Mark Tatlow som tolkade församlingsmötet till engelska och de närvarande för uppmärksamheten och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Ingrid Jonsson

Justeras: Dan Svanell, Karl Högberg, Rachel Norborg Jerkeby