Protokoll fört vid församlingsmöte 17 september 2014

Ordförande: Dan Svanell

Sekreterare: Eva Ottosson

Justerare: Monica Basilier Braennstroem och Thure Thorgren

Antal mötesbesökare 55.

§ 1 Inledning med bön av Ulla Marie Gunner.

§ 2 Val av sekreterare.

Som sekreterare för mötet valdes Eva Ottosson.

§ 3 Val av två justerare

Monica Basilier Braennstroem och Thure Thorgren valdes att justera mötets protokoll.

§ 4 Dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 5 Val av valberedning

Ingvar Kvernes beskrev en frågeställning som uppkommit under arbetet med valberedning. Det är strukturen av valberedningen med anledningen av församlingens uppsättning av språkgrupper och de verksamhetsråd som finns för de olika grupperna. Vi bör ha en valberedning som speglar detta och har strukturerat upp ett förslag för hur ett sådant valberedningsarbete kan se ut.

Därför finns idag inga förslag på namn utan ett förslag för en utökad valberedningsstruktur.

Sven Mannervik föredrog förslaget från valberedningen om en ny struktur för valberedningsförfarandet. ”En församling, tre språkgrupper och fyra gudstjänst-gemenskaper.”

En gemensam valberedning och fyra valberedningar för de olika gudstjänst-verksamheterna.

Se bilaga.

I slutet av oktober kommer förslag på namn för valberedningarna.

Ordet lämnades fritt i denna fråga.

• Beslut togs att nominerings-kommitén utgår från den föreslagna modellen.

• Beslut togs att uppdra åt nominerings-kommitén att föreslå ledamöter till den gemensamma valberedningen och ledamöter till de fyra särskilda valberedningarna vid nästa församlingsmöte.

• Beslut togs att svenska valberedningens förslag skall inkludera svenska barn- och ungdomsarbetet.

• Beslut togs att ett den gemensamma och de särskilda valberedningarnas förslag fogas samman till ett gemensamt dokument som föreläggs årsmötet.

§ 6 Uppsägning av reversen mellan församlingen och Probitas.

Göran Johansson gav redogörelse av bakgrunden till uppsägningen av reversen.

Började med den ekonomiska redovisningen för budget 2014 och hur kostnaderna täcks upp genom utdelning från Probitas i dagsläget. Reversräntan är en mycket stor del av intäkterna till församlingen.

Den nya lagen 2013 har vi nu att förhålla oss till. Den säger att bolag inte får dra av koncerninterna räntor (räntor på lån mellan juridiska personer där en har bestämmande över den andre) om långivaren inte betalar skatt på intäktsräntorna. Probitas får inte räkna räntan till församlingen som skattemässig kostnad.

Om Probitas löser lånet till församlingen genom ett externt lån till betydligt lägre ränta blir effekten följande för bolaget:

Lägre räntekostnader 13,1 milj

Skatt på den högre vinsten

Påverkan på församlingens ekonomi:

Lägre ränteintäkter – 19,7 milj kr

Högre utdelning + 10,2 milj kr

Avkastning på 220 milj kr (4%) + 8,8 milj kr

Resultat – 0,7 milj kr

Ekonomiutskottet utreder hur församlingen ska gå vidare med ekonomifrågan.

• Beslut togs av församlingsmötet att säga upp reversen på 220 milj kr med Probitas.

§ 7 Anette Engkvist redogör för hur församlingens ekonomi ser ut per den 31 aug.

Det mesta följer budget ganska väl. Gåvor och kollekter ligger dock en del under budget.

Frågan lämnas fri och samtal följer med diverse frågor och svar.

§ 8 Övriga frågor

Rune Larsson meddelar att han ingår i Sociala Missionens valberedning. Årsmötet äger rum i april 2015 och det finns några som avsagt sig sitt uppdrag så han behöver hjälp med förslag på några nya personer.

Anna Berndes berättade om hur kan vi hjälpa romerna som vi ser på våra gator. Information om de kvinnor som får komma och duscha och få rena underkläder. Vill du ge ett bidrag eller köpa och lämna strumpor och underkläder?

En fråga om möjligheten att köpa kristen litteratur eller musik efter gudstjänsten. Det kan vara ett sätt att dra in mera pengar till kyrkan.

§ 9 Mötet avslutades med bön av Charlotte Höglund.

Vid protokollet: Eva Ottosson

Justeras: Monica Basilier Braennstroem, Thure Thorgren