Observera

Denna text publicerades första gången den 6 april, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll fört vid årsmöte i Immanuelskyrkans församling söndagen den 6 april 2014

Närvarande ca 175 medlemmar

§ 1 Församlingens ordförande, Dan Svanell, hälsade de närvarande välkomna och höll därefter ett kort inledningsanförande innan han förklarade årsmötet öppnat för förhandlingar.

§ 2 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 3 Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 4 Till ordförande för årsmötet valdes Johan Arenius.

Ingen vice ordförande valdes eftersom församlingens ordförande inte var mötesordförande.

§ 5 Till sekreterare för årsmötet valdes Ingrid Jonsson.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Madeleine Harby Samuelsson och Torbjörn Sundblad.

På valberedningens förslag valdes till rösträknare vid dagens förhandlingar Lars-Ingmar Jerkeby, Rachel Norborg-Jerkeby, Bo Olsson och Lars Tynnemark.

§ 6 Med hjälp av bilder kommenterade Ulla Marie Gunner berättelsen rörande församlingens verksamhet under år 2013, som den framgår på sid. 6–54 i Årsredovisning 2013, bilaga 1.

Ordet lämnades fritt.

Sociala Missionen bedriver att omfattande diakonalt arbete och Agnetha Dalemark hade gärna sett att något av detta hade speglats i årsredovisningen om församlingens diakonala verksamhet, inte minst med tanke på att Immanuelskyrkan är en av huvudmännen för

Sociala Missionen.

Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om ekonomi och verksamhet hölls den 2 april.

§ 7 Förvaltningsberättelsen för verksamheten år 2013 enligt bilaga 1, sid. 57–58, presenterades.

Anette Engkvist, administrativ chef, kommenterade koncernens resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys liksom församlingsverksamhetens resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys enligt bilaga 1, sid. 59–79.

Årets goda resultat, plus 11,268 mil kr, har främst tre orsaker: tre testamenten på sammanlagt 3,3 milj kr, försäljning av en bostadsrätt 4,4 milj kr samt reavinstnetto på försålda värde-papper 3,4 milj kr.

För ytterligare information om ekonomi och verksamhet hänvisas till den tryckta publikationen av årsredovisningen för år 2013.

Avslutningsvis pekade Anette Engkvist på några utmaningar i församlingens flerårsbudget.

Från 2011 och framåt råder obalans mellan intäkter och kostnader då kostnaderna ökar mer än intäkterna. På sikt kommer detta att påverkar församlingens verksamhet negativt.

Vi vet ännu inte hur regeringens förslag på nya skatteregler för ideella organisationer kommer att påverka församlingens ekonomi framöver.

§ 8 Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamheten 2013, se bilaga 1, sid. 80, föredrogs till valda delar av Jonas Grahn, ordinarie revisor för Immanuelskyrkans församling.

§ 9 Årsmötet fastställde församlingens och koncernens resultaträkning för år 2013 samt balansräkningen per den 31 december 2013.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Därmed lades 2013 års verksamhet med tacksamhet till handlingarna.

§ 11 Christer Zettergren, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag för tillsättande av medlemmar inom församlingens olika ansvarsområden enligt bilaga 2. Han anmälde några ändringar och tillägg, som framgår av bilaga 2. I några fall råder oklarhet om rådens uppdrag och relation till anställda och i några fall har det varit svårt att hitta frivilliga till de olika råden. Styrelsen fick föregående årsmötes uppdrag att återkomma med tydlig organisationsskiss och mandat för de olika råden. Så har inte skett och styrelsen försäkrade årsmötet att det ska bli gjort under kommande verksamhetsår i stället. I årsmötet tillsätts omkring 900 uppdrag i församlingen av drygt 600 personer som framgår i valberedningens förslag.

§ 12 Dan Svanell valdes enhälligt till ordförande för församlingen och församlingens styrelse för en period av ett år.

§ 13 Inför dagens val av ledamöter till församlingens styrelse hade en skriftlig presentation tagits fram av de sexkandidater, varav två för nyval, som valberedningen föreslog, bilaga 3.

Inga ytterligare nomineringar fanns.

Efter en kort presentation av kandidaterna var årsmötet redo att gå till beslut.

Årsmötet beslutade enhälligt att till ledamöter i församlingens styrelse för en period av två år välja Marco Helles (omval), Tove Janarv (nyval), Göran Johansson (omval), Karin Pettersson, (omval), Johan Sahlén (nyval) och Sungha Wendin (omval).

Noterades att fram till årsmötet år 2015 kvarstår som ledamöter i styrelsen Patrick Amofah, Ingegerd Berg, Kristina Gustafsson, Stephen James, Lina Mattebo och Johannes Nilsson.

§ 14 På förslag av valberedningen valdes Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för församlingens räkenskaper.

Mats Bernö och Susanne Westman valdes till revisorssuppleanter för församlingens räkenskaper.

§ 15 Beträffande val av medlemmar till övriga funktioner, bilaga 2, beslutade årsmötet i enlighet med valberedningens förslag och presenterade ändringar med undantag för val av styrelse och medarbetare i Immanuel Senior.

Då SMU är vilande har man inte valt någon styrelse. Johan Arenius har under året lett en arbetsgrupp som arbetar med frågan om hur församlingens ungdomsverksamhet ska organiseras och förnyas. Han redogjorde för hur långt man kommit och hur kommande steg kan tänkas se ut. Från och med årsmötet ligger frågan hos församlingsstyrelsen och de anställda.

§ 16 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att utse en nomineringsgrupp bestående av:

Ingvar Kvernes (sammankallande), Monica Helles, Ingemar Hulthén, Inga Johansson, Claes Jonsson och Sven Mannervik som ska ta fram förslag till valberedning 2014/2015. Förslaget ska vara klart så att valberedningen kan väljas i ett församlingsmöte under september månad.

§ 17 På förslag av valberedningen valdes Jonas Grahn och Christina Gotting till revisorer för Stiftelsen Rådmanshemmet med Susanne Westman och Mats Bernö som suppleanter.

§ 18 I en motion till årsmötet ville Torbjörn Sundblad att församlingens bolag ska erbjuda arbetsplatsorienteringsplatser och sovplatser för att hjälpa EU-medborgare som kommer från Rumänien till Sverige, bilaga 3. I årsmötet gav Torbjörn Sundblad bakgrund till varför han skrivit motionen.

Karin Pettersson gav en kort kommentar till syrelsens svar på motionen, bilaga 4.

Styrelsen delar motionärens syn att arbetet bland EU-medborgare är en viktig och angelägen del i församlingens diakonala arbete men menar att årsmötet inte kan ålägga bolags-styrelserna och verkställande ledningarna direktiv och beslut rörande den dagliga verksamheten.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att uppdra åt församlingsledningen att noga följa utvecklingen bland nyanlända EU-medborgare för att se hur Immanuelskyrkans församling ska kunna bistå i arbetet för att underlätta denna grupps möjligheter till försörjning och uppehälle.

§ 19 Immanuelskyrkans RPG-förening heter numera Immanuel Senior efter beslut i en extra årsstämma 4 mars. Föreningens ordförande Rachel Norborg-Jerkeby berättade att Immanuel Senior har närmare 300 medlemmar och att Tisdagsträffen samlar 100–120 deltagare varje vecka.

Årsmötet beslutade att tacka för informationen gällande de val av styrelse och medarbetare som gjorts av Immanuelskyrkan Senior och som framgår av bilaga 2, sid. 24–25, samt att önska de valda Guds välsignelse och ledning.

§ 20 Inga övriga ärenden förelåg.

§ 21 Ulla Marie Gunner delade några tankar inför året som ligger framför.

En utvärdering ska göras av de fyra prioriterade verksamhetsområdena som församlingen tidigare har fattat beslut om.

Det finns fortfarande en del att göra organisatoriskt och strukturen i vår organisation kommer att ses över. Styrelsen ska se över de olika rådens och kommittéernas mandat och hur de fungerar i relation till varandra och till de anställda.

Samtal kring ett förnyat konfirmandarbete pågår och har hög prioritet.

En aktuell fråga är ny medarbetare efter pastor Chris Peterson som slutar i april.

Sophia Hober är ordförande och Ove Andersson arbetande sekreterare i planeringsgruppen för ett förnyat kyrktorg. I gruppen ingår Anita Chun, Anna Ejeby, Magnus Helmner. Monica Helles, Sven-Evert Rönnedal och Vida Afua Attah. Ulla Marie Gunner, Camilla Mattebo och Martin Åsander deltar i tjänsten.

Ny husmor blir Camilla Mattebo som är projektanställd på ett år från 10 juni.

Gemensamma gudstjänster för alla gudstjänstgrupper planeras till 23 nov och 25 jan.

Samlingssöndag 7 sept. Efter gudstjänster i de olika gudstjänstgrupperna planeras någon form av samvaro som avslutas med en gemensam gudstjänst i 153-anda.

Kommande församlingsmöten:

14 maj Samtal inför kyrkokonferensen

17 sept Val av valberedning

22 okt Budgetarbete inför 2015, information

23 nov

24 jan Val av ombud till kyrkokonferens och årsmöten

Ulla Marie Gunner avslutade med några utmaningar inför framtiden:

• extern och intern kommunikation

• kyrktorgsarbetet

• hur vill vi fungera som församling och bidra till genomförandet

• tydliggöra ekonomin i församlingen och öka medvetenheten om vad offrande innebär.

§ 22 Dan Svanell tackade årsmötespresidiet och Hanna Zuring Peterson, som tolkat årsmötet till engelska, för deras insats i årsmötet och framförde därefter ett varmt tack och överlämnade blommor till Andreas Linderyd och Camilla Mattebo som lämnar styrelsen i och med årsmötet.

Till sist tackade ordföranden de församlade för uppmärksamheten och förklarade därefter årsmötet 2014 för avslutat.

Vid protokollet: Ingrid Jonsson

Justeras: Johan Arenius, Madeleine Harby Samuelsson, Torbjörn Sundblad

Församlingens årshögtid 2013

13-14 april firade församlingen årshögtid. På lördagen hölls årsmöte där 180 medlemmar deltog. Tillsammans kunde vi välja och glädjas över att det stora engagemanget för vår församlingen, vilket bland andra de drygt 600 personer som valdes till ideella uppdrag för det kommande verksamhetsåret är ett fantastiskt uttryck för. Stor tacksamhet uttrycktes också för vår personal och alla människor som arbetar eller på annat sätt är aktiva i vårt hotell, äldreboende och fastighetsbolag. I söndagens gudstjänst kunde vi på ett särskilt sätt minnas och tacka för det som varit under 2012.

För dig som vill veta mer om besluten som togs, se gärna bifogat protokoll från årsmötet. På hemsidan, node232.myfcloud.com/~immanuel, kan du också ta del av församlingens vision, uppdrag och det förhållningssätt vi eftersträvar.

Om du har frågor, kommentarer eller andra funderingar går det utmärkt att höra av sig till Ulla Marie Gunner och Dan Svanell .

Bästa hälsningar från styrelsen